dijous, 30 d’abril de 2020

AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE RELIGIÓ

AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE RELIGIÓ


1_INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ __ 

Totes les activitats, tasques, treballs, reflexions, etc. proposades pel professor per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible seran els instruments d’avaluació.  


2_CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS __       
_ El pes de les activitats, tasques, treballs, reflexions, etc. seran el 100% de la nota.
_Les tasques, treballs, activitats... proposats pel professor de l’assignatura s’hauran d’entregar completes de manera correcta.
_S’ establirà un termini per a entregar cada tasca
_Les tasques entregades s’han de correspondre a l’exercici en qüestió. 
_L’exercici en qüestió s’ha  d’adaptar als paràmetres de presentació establerts. (nom i llinatges, títols dels diferents apartats, ordenat visualment per facilitar la lectura, amb una portada i un índex  si és el cas, etc.)


3_CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ESPECÍFICS __
_ Per a l’alumnat amb una avaluació suspesa_
*Em posaré en contacte amb l’alumne mitjançant un correu electrònic per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.      

_ Per a l’alumnat que no ha superat la 1ª i la 2ª avaluacions_
*S’han d’entregar totes les tasques completes de manera correcta.
*S’ establirà un termini per a entregar cada una de les tasques, sinó les entreguen dins aquest termini, la nota màxima de la tasca en qüestió tan sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.
*L’àrea es considerarà recuperada si s’obté, com a mínim, un 70% en l’avaluació del conjunt de les activitats, treballs, etc. proposats en aquest tercer trimestre.


_ Per a l’alumnat que ha superat les  avaluacions anteriors_
*En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, activitats, treballs, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0,15. El resultat d’aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i la 2a avaluacions. La suma total serà la nota d’avaluació de juny. 
Per exemple: 
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0,15
8x0,15= 1,2
Si a la primera avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
La mitjana és 5+7=12
12/2=6
Per tant el resultat d’aquesta mitjana 6, se sumarà 1,2 del tercer trimestre
6+1,2= 7,2
La nota global al juny serà 7,2AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA


1_INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ __ 

Totes les activitats, tasques, treballs, reflexions, etc. proposades pel professor per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible seran els instruments d’avaluació.  


2_CRITERIS DE QUALIFICACIÓ GENERALS __       
_ El pes de les activitats, tasques, treballs, reflexions, etc. seran el 100% de la nota.
_Les tasques, treballs, activitats... proposats pel professor de l’assignatura s’hauran d’entregar completes de manera correcta.
_S’ establirà un termini per a entregar cada tasca
_Les tasques entregades s’han de correspondre a l’exercici en qüestió. 
_L’exercici en qüestió s’ha  d’adaptar als paràmetres de presentació establerts. (nom i llinatges, títols dels diferents apartats, ordenat visualment per facilitar la lectura, amb una portada i un índex  si és el cas, etc.)


3_CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ESPECÍFICS __
_ Per a l’alumnat amb una avaluació suspesa_
*Em posaré en contacte amb l’alumne mitjançant un correu electrònic per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.      

_ Per a l’alumnat que no ha superat la 1ª i la 2ª avaluacions_
*S’han d’entregar totes les tasques completes de manera correcta.
*S’ establirà un termini per a entregar cada una de les tasques, sinó les entreguen dins aquest termini, la nota màxima de la tasca en qüestió tan sols podrà arribar a la meitat de la puntació total.
*L’àrea es considerarà recuperada si s’obté, com a mínim, un 70% en l’avaluació del conjunt de les activitats, treballs, etc. proposats en aquest tercer trimestre.


_ Per a l’alumnat que ha superat les  avaluacions anteriors_
*En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, activitats, treballs, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0,15. El resultat d’aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i la 2a avaluacions. La suma total serà la nota d’avaluació de juny. 
Per exemple: 
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0,15
8x0,15= 1,2
Si a la primera avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
La mitjana és 5+7=12
12/2=6
Per tant el resultat d’aquesta mitjana 6, se sumarà 1,2 del tercer trimestre
6+1,2= 7,2
La nota global al juny serà 7,2

AVALUACIÓ 3R TRIMESTRE EDUCACIÓ FÍSICA

AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA
Per avaluar els alumnes en aquest tercer trimestre, es tindran en compte els següents aspectes:
Criteris de qualificació
S’han d’entregar TOTES LES FEINES, de MANERA CORRECTA i dins el TERMINI INDICAT. Aleshores es farà la següent valoració:
 • A través de la mitjana de totes les tasques proposades les quals seran valorades amb una puntuació de 0 a 10.

Instruments d’avaluació 
Les activitats, tasques, projectes, treballs, formularis, presentacions, vídeos... i tots aquells que consideri el professor per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible seran els instruments d'avaluació.

Programa de recuperació
L’alumnat amb una avaluació suspesa seguirà les feines programades pel 3r trimestre. Si les entrega TOTES, de MANERA CORRECTA i dins el TERMINI INDICAT  haurà recuperat l’avaluació suspesa i, per tant, aprovarà l’assignatura. 
Aquells alumnes amb les dues avaluacions suspeses seguiran un pla específic per recuperar els dos trimestres anteriors. S’han d’entregar TOTES LES TASQUES, DE MANERA CORRECTA i dins el TERMINI INDICAT. L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt d'activitats, controls, etc. proposats en aquest tercer trimestre.
Si no s'entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

Consideracions
Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS
En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, exàmens, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:

Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15: 8x0'15=1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7,  la mitjana és 5+7= 12
12/2= 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre
6+1'2= 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7'2


AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS

MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS 4 ESO
AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE.

Instruments d’avaluació.
S’anirà donant tasca diària així com treballs, presentacions, activitats de recerca,…. i
s’especificarà com i on s’ha d’entregar i el termini màxim d’entrega.
Els alumnes que treballen amb ACI realitzaran activitats adequades al seu nivell.

Criteris de qualificació.
-  Les feines que es vagin donant s’aniran qualificant. Les tasques, treballs, activitats d’indagació  proposats pel professor de l’assignatura s’hauran d’entregar complets i de manera correcta.
- S’han de seguir totes les especificacions donades pel professor (com i on s’ha d’entregar,
termini,…).
- El pes de les tasques i dels treballs seran: el 50% de la nota les tasques i el 50% els treballs i/o activitats d’indagació.
- S’han d’entregar les feines dins el termini establert. Qualsevol tasca, treball,…presentat
després de la data fixada es puntuarà amb un màxim de 5 punts.
- Les feines que no s’entreguin tendran una nota de zero punts.
- Amb les qualificacions obtingudes, es farà la mitjana. Aquesta nota es multiplicarà per
0,15. El resultat d’aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D’AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
- Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0,15
8 x 0,15= 1, 2
- Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5+7= 12  12/2= 6
- Per tant al resultat d’aquesta mitjana, 6, se sumarà 1,2 del tercer trimestre
6+1,2= 7,2
LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7,2

Programa de recuperació.
- Per aquells alumnes amb una avaluació suspesa:
 • Aquests alumnes treballaran les mateixes activitats del tercer trimestre que es donin als alumnes que tenen les dues avaluacions aprovades.
 • Els alumnes seran qualificats com aquells alumnes que ja tenen les dues avaluacions aprovades, però amb la diferència que la nota que obtenguin de tercer trimestre no es multiplicarà per 0,15, sino que, si han aprovat el tercer trimestre, l’avaluació suspesa es considerarà recuperada amb una puntuació de 5.
 • La nota global del juny serà la mitjana de la nota de l’avaluació aprovada i dels cinc punts de l’avaluació recuperada.
- Per aquells alumnes amb les dues avaluacions suspeses
 • A aquests alumnes se’ls donaran activitats de recuperació dels temes vists dins la primera i segona avaluacions.
 • S’han d’entregar  TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.
 • Les tasques s’han d’entregar en el TERMINI que marqui el professor. Si no s’entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.
 • L’àrea es considerarà RECUPERADA si s’obté, COM A MÍNIM, un 70% en l’avaluació del conjunt d’activitats, controls, etc. proposats en aquest tercer trimestre.

dimecres, 29 d’abril de 2020

AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONALCIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL. 4t ESO. AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE.
Instruments d’avaluació.
 • -  S’anirà donant tasca diària així com treballs, presentacions, activitats de recerca,.... i s’especificarà com i on s’ha d’entregar i el termini màxim d’entrega.
 • -  Els alumnes que treballen amb ACI treballaran activitats adecuades al seu nivell. Criteris de qualificació:
 • -  Les feines que es vagin donant s’aniran qualificant.
 • -  Les tasques, treballs, activitats... proposats pel professor de l'assignatura s'hauran
  d’entregar complets i de manera correcta.
 • -  S’han de seguir totes les especificacions donades pel professor (com i on s’ha
  d’entregar, termini,...).
 • -  S’han d’entregar les feines dins el termini establert. Qualsevol tasca, treball,...
  presentat després de la data fixada es puntuarà amb un màxim de 5 punts.
 • -  Les feines que no s’entreguin tendran una nota de zero punts.
 • -  Amb les qualificacions obtingudes, es farà la mitjana. Aquesta nota (la mitjana) es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY. Per exemple:
  Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15 8x0'15=1'2
  Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7 la mitjana és 5+7= 12
  12/2= 6

  Per tant al resultat d'aquesta mitjana 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre 6+1'2= 7'2
  LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7'2

Programa de recuperació.
- Per aquells alumnes amb una avaluació suspesa: aquests alumnes treballaran les mateixes activitats del tercer trimestre que es donin als alumnes que tenen les dues avaluacions aprovades.
* Els alumnes seran qualificats com aquells alumnes que ja tenen les dues avaluacions aprovades, però amb la diferència que la nota que obtenguin de tercer trimestre no es multiplicarà per 0,15, sino que, si han aprovat el tercer trimestre, l’avaluació suspesa es considerarà recuperada amb una puntuació de 5.
* La nota global del juny serà la mitjana de la nota de l’avaluació aprovada i dels cinc punts de l’avaluació recuperada.
- Per aquells alumnes amb les dues avaluacions suspeses: a aquests alumnes se’ls donaran activitats de recuperació dels temes vists dins la primera i segona avaluacions.
* S'han d'entregar les TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.
* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui el professor. Si no s'entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.
* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt d'activitats, controls, etc. proposats en aquest tercer trimestre.

AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE BIOLOGIA I GEOLOGIABIOLOGIA I GEOLOGIA. 4t ESO. AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE.
Instruments d’avaluació.
- S’anirà donant tasca diària així com treballs, presentacions, activitats de recerca,.... i s’especificarà com i on s’ha d’entregar i el termini màxim d’entrega.
Criteris de qualificació:
 • -  Les feines que es vagin donant s’aniran qualificant.
 • -  Les tasques, treballs, activitats... proposats pel professor de l'assignatura s'hauran
  d’entregar complets i de manera correcta.
 • -  S’han de seguir totes les especificacions donades pel professor (com i on s’ha
  d’entregar, termini,...).
 • -  S’han d’entregar les feines dins el termini establert. Qualsevol tasca, treball,...
  presentat després de la data fixada es puntuarà amb un màxim de 5 punts.
 • -  Les feines que no s’entreguin tendran una nota de zero punts.
 • -  Amb les qualificacions obtingudes, es farà la mitjana. Aquesta nota (la mitjana) es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY. Per exemple:
  Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15 8x0'15=1'2
  Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7 la mitjana és 5+7= 12
  12/2= 6

  Per tant al resultat d'aquesta mitjana 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre 6+1'2= 7'2
  LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7'2

Programa de recuperació.
- Per aquells alumnes amb una avaluació suspesa: aquests alumnes treballaran les mateixes activitats del tercer trimestre que es donin als alumnes que tenen les dues avaluacions aprovades.
* Els alumnes seran qualificats com aquells alumnes que ja tenen les dues avaluacions aprovades, però amb la diferència que la nota que obtenguin de tercer trimestre no es multiplicarà per 0,15, sino que, si han aprovat el tercer trimestre, l’avaluació suspesa es considerarà recuperada amb una puntuació de 5.
* La nota global del juny serà la mitjana de la nota de l’avaluació aprovada i dels cinc punts de l’avaluació recuperada.
- Per aquells alumnes amb les dues avaluacions suspeses: a aquests alumnes se’ls donaran activitats de recuperació dels temes vists dins la primera i segona avaluacions.
* S'han d'entregar les TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.
* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui el professor. Si no s'entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.
* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt d'activitats, controls, etc. proposats en aquest tercer trimestre.

dimarts, 28 d’abril de 2020

AVALUACIÓ TECNOLOGIA 3r TRIMETRE

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE TECNOLOGIA

A.- Instruments d'avaluació:

Pràctiques, fitxes.

_____________________________________________________________________________
Criteris de qualificació generals.

* El pes de les pràctiques o fitxes de Tecnologia seran el 100%

* Les pràctiques o fitxes proposades s'hauran d'entregar COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* S’establirà un TERMINI MÀXIM per a entregar cada pràctica o fitxa. Sinó s'entreguen en aquest
termini,
la nota màxima de la pràctica o fitxa sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

________________________________________________________________________________
Criteris de qualificació específics.

**********A.- Per a l'alumnat que li queda UNA AVALUACIÓ SUSPESA**********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.

**********B.- Per a l'alumnat que NO HA SUPERAT LA 1a i 2a AVALUACIONS***********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les tasques a fer per poder aprovar el curs.

* S'han d'entregar TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui. Sinó s'entreguen en aquest termini,
la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt
d’aquestes tasques.

***********C.- Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS***********

En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents pràctiques o
fitxes.
Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana
de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15

8 x 0'15 = 1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5 + 7 = 12
12/2 = 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana, 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre

6 + 1'2 = 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERIA 7'2.

AVALUACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 3r TRIMESTRE

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE FÍSICA I QUÍMICA

A.- Instruments d'avaluació:

Activitats i tasques diàries, i exàmens.

____________________________________________________________________________
Criteris de qualificació generals.

* El pes de les activitats, tasques i exàmens de Física i química seran:
25 % de la nota les activitats i tasques diàries;
75 % de la nota els exàmens i activitats individualitzades.

* Les tasques, treballs, activitats... proposades s'hauran d'entregar COMPLETES i de MANERA
CORRECTA.

* S’establirà un TERMINI MÀXIM per a entregar cada tasca. Sinó s'entreguen en aquest termini,
la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

____________________________________________________________________________
Criteris de qualificació específics.

**********A.- Per a l'alumnat que li queda UNA AVALUACIÓ SUSPESA**********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.

**********B.- Per a l'alumnat que NO HA SUPERAT LA 1a i 2a AVALUACIONS***********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les tasques a fer per poder aprovar el curs.

* S'han d'entregar TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui. Sinó s'entreguen en aquest termini,
la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt
d’aquestes tasques.

***********C.- Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS***********

En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques,
exàmens, etc.
Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la
1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15

8 x 0'15 = 1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5 + 7 = 12
12/2 = 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana, 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre

6 + 1'2 = 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERIA 7'2.

AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 3r TRIMESTRE

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES

A.- Instruments d'avaluació:

Activitats i tasques diàries, i exàmens.

____________________________________________________________________________
Criteris de qualificació generals.

* El pes de les activitats, tasques i exàmens de Matemàtiques Acadèmiques seran:
25 % de la nota les activitats i tasques diàries;
75 % de la nota els exàmens i activitats individualitzades.

* Les tasques, treballs, activitats... proposades s'hauran d'entregar COMPLETES i de MANERA
CORRECTA.

* S’establirà un TERMINI MÀXIM per a entregar cada tasca. Sinó s'entreguen en aquest termini,
la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

____________________________________________________________________________
Criteris de qualificació específics.

**********A.- Per a l'alumnat que li queda UNA AVALUACIÓ SUSPESA**********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.

**********B.- Per a l'alumnat que NO HA SUPERAT LA 1a i 2a AVALUACIONS***********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les tasques a fer per poder aprovar el curs.

* S'han d'entregar TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui. Sinó s'entreguen en aquest termini,
la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt
d’aquestes tasques.

***********C.- Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS***********

En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques,
exàmens, etc.
Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la
1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15

8 x 0'15 = 1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5 + 7 = 12
12/2 = 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana, 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre

6 + 1'2 = 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERIA 7'2.