dimarts, 28 d’abril de 2020

AVALUACIÓ TECNOLOGIA 3r TRIMETRE

CRITERIS PER A L'AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE TECNOLOGIA

A.- Instruments d'avaluació:

Pràctiques, fitxes.

_____________________________________________________________________________
Criteris de qualificació generals.

* El pes de les pràctiques o fitxes de Tecnologia seran el 100%

* Les pràctiques o fitxes proposades s'hauran d'entregar COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* S’establirà un TERMINI MÀXIM per a entregar cada pràctica o fitxa. Sinó s'entreguen en aquest
termini,
la nota màxima de la pràctica o fitxa sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

________________________________________________________________________________
Criteris de qualificació específics.

**********A.- Per a l'alumnat que li queda UNA AVALUACIÓ SUSPESA**********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les pautes a seguir per poder aprovar el curs.

**********B.- Per a l'alumnat que NO HA SUPERAT LA 1a i 2a AVALUACIONS***********

* Me posaré en contacte amb l’alumne per indicar les tasques a fer per poder aprovar el curs.

* S'han d'entregar TOTES les tasques COMPLETES i de MANERA CORRECTA.

* Les tasques s'han d'entregar en el TERMINI que marqui. Sinó s'entreguen en aquest termini,
la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt
d’aquestes tasques.

***********C.- Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS***********

En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents pràctiques o
fitxes.
Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana
de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15

8 x 0'15 = 1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5 + 7 = 12
12/2 = 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana, 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre

6 + 1'2 = 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERIA 7'2.